• 03 maart 2016

Schadeclaims oude vakantiedagen

Het Hof van Justitie EU heeft in 2009 geoordeeld dat de door Nederland gehanteerde beperkte opbouw van vakantiedagen bij langdurige ziekte in strijd is met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Die beperkte opbouw hield in dat een langdurig zieke werknemer alleen over de laatste zes maanden van zijn arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwde. In reactie op dit arrest is de Nederlandse wetgeving per 1 januari 2012 aangepast. Sindsdien bouwen zieke werknemers gedurende de gehele ziekteperiode vakantiedagen op. Het Hof van Justitie EU heeft in dat arrest verder opgemerkt dat een werknemer, wanneer zijn dienstbetrekking eindigt voordat hij de mogelijkheid heeft gehad om vakantie op te nemen, recht heeft op een financiële vergoeding.

De Nederlandse staat is aansprakelijk
In 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden wanneer zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Dat is het geval wanneer de oude regeling is toegepast, waarbij alle vakantiedagen over de periode voor de laatste zes maanden van ziekte zijn vervallen. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn tot nu toe ongeveer 1.300 schadeclaims ingediend. De claims worden op volgorde van de datum van ontvangst in behandeling genomen door het Agentschap SZW. Nieuwe claims kunnen nog tot 23 november 2016 ingediend worden bij het Agentschap SZW.

Nieuwe claims
Wil een nog in te dienen claim kans maken, dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • de werknemer is tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012 langer dan een half jaar ziek geweest;
 • de arbeidsovereenkomst van de werknemer is geëindigd na 20 januari 2009, maar niet langer dan 5 jaar voor het indienen van de claim;
 • bij het einde van de arbeidsovereenkomst heeft geen volledige uitbetaling plaatsgevonden van de vakantiedagen waarop de werknemer volgens de Europese richtlijn recht zou hebben gehad.

Laatste nieuws

 • Transitievergoeding

  14 november 2019

  Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een...

 • Gebruik eHerkenning

  14 november 2019

  Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de...

 • Verbreking fiscale eenheid op verzoek

  14 november 2019

  Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg...

 • Voorkom verliesverdamping

  14 november 2019

  Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande...

 • Investeringsaftrek

  14 november 2019

  Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De...