• 01 september 2016

Betere bescherming erfgenamen tegen schulden

Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden, doordat er een wijziging in het erfrecht is doorgevoerd.  Hierdoor hebben erfgenamen, die na het aanvaarden van de erfenis worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de overledene, drie maanden de tijd om de nalatenschap alsnog beneficiair, in plaats van zuiver te aanvaarden. Wanneer de erfgenamen hiervoor kiezen, dan zijn zij niet verplicht om de eventuele schulden in de nalatenschap uit eigen middelen aan te zuiveren. Voor erfgenamen, die een nalatenschap al zuiver hebben aanvaard en na 1 september 2016 met een onvoorziene schuld geconfronteerd worden, geldt deze regeling ook.

Verduidelijking wet zuivere aanvaarding
Mooi gevolg is dat de wet nu duidelijker omschrijft wanneer er sprake is van zuivere aanvaarding. Zo is, in tegenstelling tot eerdere regelgeving, het goed beheren van een nalatenschap geen gedraging meer waardoor de erfgenaam geacht wordt zuiver aanvaard te hebben. Ter illustratie: het verkopen van beperkt houdbare goederen uit de nalatenschap valt onder goed beheer. Dat geldt ook voor andere handelingen die gedaan worden in het belang van de nalatenschap: zij leiden niet tot zuivere aanvaarding. Voorwaarde is overigens wel dat verkoopopbrengsten beschikbaar blijven voor de eventuele schuldeisers van de erflater. En dan spreekt dit voor zich: gedragingen die leiden tot benadeling van de schuldeisers leiden wél tot zuivere aanvaarding. Tot slot: deze aanpassing geldt ook voor erfgenamen die op 1 september nog geen keuze hebben gemaakt in de manier waarop ze een voor hen beschikbare nalatenschap willen aanvaarden.

Laatste nieuws

 • Berekening buitenlandbijdrage Zvw

  24 mei 2018

  EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van...

 • Verzuimboete

  24 mei 2018

  Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of...

 • Non-concurrentiebeding

  24 mei 2018

  Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat...

 • Gebruikelijk loon

  17 mei 2018

  De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben...

 • Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

  17 mei 2018

  De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris...